Ευκαιρίες Καριέρας - Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Η ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, αναζητά τον υποψήφιο που θα καλύψει τη θέση: Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Απαραίτητα προσόντα Υποψηφίου
• Η κατ’ ελάχιστον 2 ετών προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρεία (τακτικοί και φορολογικοί έλεγχοι ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)
• Η περάτωση με επιτυχία των επαγγελματικών εξετάσεων του ΜΕΤΚΕΛ ή ACCA

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
• Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Ηλικίας έως 32 ετών
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Άριστη γνώση H/Y, MS Office (Excel, Word), IDEA, Λογιστικών Προγραμμάτων

Λοιπά προσόντα
• Συνεργασία & ομαδικότητα
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Διαχείριση χρόνου
• Επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, οπωσδήποτε και στα ελληνικά, στο e-mail: action@rba.gr σημειώνοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό AA-EXAU92019