Ευκαιρίες Καριέρας - Εσωτερικός Ελεγκτής

Η ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, τον υποψήφιο που θα καλύψει τη θέση: Εσωτερικός Ελεγκτής

Αρμοδιότητες
• Διαμόρφωση ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου βάσει της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου(risk assessment)
• Διενέργεια αξιολόγησης επαγγελματικού κινδύνου και ορισμός περιοχών ελέγχου
• Αναφορά ευρημάτων των ελέγχων στη διοίκηση της εταιρείας
• Ενημέρωση και βελτίωση του προγράμματος, των εργαλείων και των τεχνικών του εσωτερικού ελέγχου
• Διαχείριση του συστήματος ποιότητας ISO9001 και διενέργεια ετήσιων ελέγχων ανασκόπησής του
• Διασφάλιση συμμόρφωσης των τμημάτων και του προσωπικού με τι ς πολιτικές και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου
• Προετοιμασία αναφορών προς τη διοίκηση της εταιρείας

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
• Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 5 ετών σε τμήματα εσωτερικού ελέγχου
• Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Κάτοχος πιστοποίησης CIA/QIA
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Άριστη γνώση H/Y (MS Office), τεχνολογιών MOS Expert, VBA και συστημάτων ERP

Λοιπά προσόντα
• Συνεργασία & ομαδικότητα
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Διαχείριση χρόνου
• Επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, οπωσδήποτε και στα ελληνικά, στο e-mail: action@rba.gr σημειώνοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό AA-INAU92019