Ευκαιρίες Καριέρας

Η ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, αναζητά τους κάτωθι υποψηφίους :

Εσωτερικός Ελεγκτής

Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής