Οι υπηρεσίες μας

 • Ετήσιοι  Τακτικοί  Έλεγχοι  που  προβλέπονται  από  την  Ελληνική νομοθεσία
 • Ετήσιοι Φορολογικοί Έλεγχοι σε όλες τις νομικές οντότητες
 • Προαιρετικοί έλεγχοι σε όλες τις νομικές μορφές εταιριών
 • Οικονομικές εκθέσεις για συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις και εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων
 • Παροχή   συμβουλευτικών   υπηρεσιών   για   την   προετοιμασία   εισόδου   εταιριών   στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 • Οικονομικοί  έλεγχοι  για  την  εισαγωγή  των  μετοχών  εταιριών  στο  Χρηματιστήριο  Αξιών Αθηνών
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ε.Λ.Π.)
 • Σχεδιασμός επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου – καταγραφή δραστηριοτήτων και διαδικασιών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί λογιστικών και λοιπών οικονομικών θεμάτων
 • Ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι
 • Παροχή συμβουλών διαχείρισης Χρηματοοικονομικών και Κοστολόγησης
 • Παροχή συμβουλών διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Ετήσιοι Έλεγχοι Οικονομικών καταστάσεων Ο.Τ.Α (Δήμοι)
 • Οργάνωση λογιστηρίων και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εφαρμογές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Κοστολόγησης
 • Φορολογικές Συμβουλές και Πιστοποιητικά Ελέγχου για φορολογική χρήση
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 • Φορολογικοί σχεδιασμοί και στρατηγικές
 • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης ταμειακών ροών – ταμειακού προγραμματισμού