Οι υπηρεσίες μας

 • Τακτικοί Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων σε όλες τις νομικές οντότητες
 • Φορολογικοί Έλεγχοι (φορολογικά πιστοποιητικά) σε νομικές οντότητες (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
 • Προαιρετικοί έλεγχοι σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών
 • Οικονομικές εκθέσεις για συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις και εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία εισόδου εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 • Οικονομικοί έλεγχοι για την εισαγωγή των μετοχών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
 • Σχεδιασμός επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου – καταγραφή δραστηριοτήτων και διαδικασιών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί λογιστικών και λοιπών οικονομικών θεμάτων
 • Ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι
 • Παροχή συμβουλών διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Έλεγχοι Οικονομικών καταστάσεων Ο.Τ.Α (Δήμοι)
 • Οργάνωση λογιστηρίων και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εφαρμογές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Κοστολόγησης
 • Φορολογικές Συμβουλές και Φορολογικές Εκθέσεις
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 • Φορολογικοί σχεδιασμοί και στρατηγικές
 • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης ταμειακών ροών – ταμειακού προγραμματισμού
 • Έλεγχοι Δέουσας Επιμέλειας (Due Dilligence)
 • Υπηρεσίες προγραμματισμού και αναδιάρθρωσης χρηματοδοτήσεων