Προφίλ

Η ACTION AUDITING Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι οργανισμός αντικείμενο του οποίου είναι η παροχή ελεγκτικολογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η άνω των εικοσιπέντε ετών επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση των στελεχών της εταιρίας περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, εξωτερικούς ελέγχους και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) με βάση τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Μεταξύ των πελατών της εταιρίας συγκαταλέγονται και εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιδίωξη της ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. είναι η ανάπτυξη, στα Ελληνικά, πλήρως εξελιγμένων ελεγκτικών εργαλείων διεθνών προδιαγραφών. Το πάντρεμα μιας διεθνούς «state of the art» τεχνογνωσίας με τις ιδιομορφίες του Ελληνικού επιχειρηματικού χώρου, καθιστoύν τον οργανισμό πρωτοπόρο  στην ανάπτυξη ενός Ελληνικού ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, ικανού να εξασφαλίσει μια εις βάθος κατανόηση των ελεγχόμενων επιχειρήσεων από ελεγκτές, που με απόλυτη συνέπεια υπηρετούν την αποστολή τους.

Η ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. είναι μέλος του διεθνούς δικτύου της Russell Bedford International, Αccounting – Audit – Tax – Consulting, το οποίο εκπροσωπείται από 600 συνεργάτες, 5.000 προσωπικό και 290 γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή, Ινδία και Ασία – Ειρηνικό.

Αποστολή

Bασική επιδίωξη της εταιρίας είναι η εξυπηρέτηση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο των αναγκών των πελατών της, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση  της αξίας των επιχειρήσεων τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών η οποία βασίζεται στη σημαντική εμπειρία και το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο των μελών της.

Για εμάς ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός, όπως και οι ανάγκες του.

Η ACTION AUDITING A.E.O.Ε.Λ. θα παρέχει προς την εταιρία σας, όπως και στους υπόλοιπους πελάτες της, κάθε υπηρεσία που περιλαμβάνει το φάσμα των αρμοδιοτήτων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Το υψηλό επίπεδο της εταιρίας διασφαλίζεται από τρείς καίριους παράγοντες:

Η ACTION AUDITING A.E.O.Ε.Λ. διενεργεί κάθε εργασία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ACTION AUDITING A.E.O.Ε.Λ. εφαρμόζει τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν το κύρος του διεθνούς δικτύου της Russell Bedford International.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

  • Παπαντώνης Σταύρος – Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
  • Χαρίσης Βασίλειος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
  • Πάλμος Βασίλειος
  • Γκάσιου Σωτηρία-Ελευθερία
  • Κρικζώνης Ελευθέριος
  • Παπαθανασίου Ιωάννης