Υπηρεσίες

 • Τακτικοί Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων σε όλες τις νομικές οντότητες
 • Φορολογικοί Έλεγχοι (φορολογικά πιστοποιητικά) σε νομικές οντότητες (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
 • Προαιρετικοί έλεγχοι σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών
 • Οικονομικές εκθέσεις για συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις και εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία εισόδου εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 • Οικονομικοί έλεγχοι για την εισαγωγή των μετοχών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
 • Σχεδιασμός επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου – καταγραφή δραστηριοτήτων και διαδικασιών
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί λογιστικών και λοιπών οικονομικών θεμάτων
 • Ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι
 • Παροχή συμβουλών διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Έλεγχοι Οικονομικών καταστάσεων Ο.Τ.Α (Δήμοι)
 • Οργάνωση λογιστηρίων και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εφαρμογές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Κοστολόγησης
 • Φορολογικές Συμβουλές και Φορολογικές Εκθέσεις
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 • Φορολογικοί σχεδιασμοί και στρατηγικές
 • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης ταμειακών ροών – ταμειακού προγραμματισμού
 • Έλεγχοι Δέουσας Επιμέλειας (Due Dilligence)
 • Υπηρεσίες προγραμματισμού και αναδιάρθρωσης χρηματοδοτήσεων
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Κάποια από αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά ενώ κάποια άλλα μας βοηθούν για ανάλυση της επισκεψιμότητας, εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.